Algemene voorwaarden Flightlevel.be

Elke gebruiker / bezoeker mag deze website en de informatie op deze website gebruiken wanneer hij of zij zich volledig houdt aan alle voorwaarden die in deze disclaimer gesteld worden en voorwaarden die op specifiekere/andere plaatsen/delen van de website staan. Deze disclaimer handelt over alle webpagina’s, bestanden en inhoud die afkomstig zijn van de Flightlevel ruimte op de server. Het Flightlevel-team behoudt zich het recht deze disclaimer op elk moment te wijzigen of aan te passen zonder de gebruiker hiervan op voorhand op de hoogte te brengen, noch persoonlijk, noch via de website. Onder Flightlevel verstaan we alle bestanden op de Flightlevel server, alle medewerkers en de eigenaar. De eigenaar noch medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve informatie, technische problemen, schade en dergelijke.

Intellectuele eigendomsrechten; copyright

Alle artikels,opmaak,structuur,… blijven eigendom van Flightlevel en zijn of haar auteur. Bij het bezoeken van de site (of benaderen/connecteren van de server; bv rss) erkent u uitdrukkelijk dat alle gegevens en structuren eigendom zijn en blijven van Flightlevel.
Alle teksten, afbeeldingen en andere items op de website (of server; bv rss) worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vragen en verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en te delen in familiekring. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Als Flightlevel u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. Flightlevel gaat er van uit dat u alle nodige toestemming bezit en heeft. De verantwoordelijkheid van de eigen bijdrage gaat volledig naar de persoon in kwestie. In elk geval vrijwaart u Flightlevel tegen aanspraken van derden.

Inhoud

Flightlevel kan niet garanderen dat alle informatie die verschijnt op zijn webpagina’s en bestanden correct is. De bezoeker weet ook dat die informatie kan veranderen, zonder hiervan op de hoogte gebracht te worden. Flightlevel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze site of de inhoud van sites waarnaar gelinkt wordt. Flightlevel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. De website heeft enkel tot doel de bezoeker te informeren omtrent luchtvaart en gebruikers met dezelfde hobby en interesse samen te laten komen in een bruisende community. Alle informatie en inhoud (bijvoorbeeld nieuwsberichten en artikels,..) geplaatst door de beheerder, medewerker of gebruiker die terug te vinden is op Flightlevel.be, zijn intellectueel beschermd. Het gaat hier om auteursrechten. Het is niet toegestaan om inhoud, informatie, lay-out, structuur, logo’s,… over te nemen (bv dmv kopieren, linken, verwijzen, includen,…) van Flightlevel of derden. Informatie mag niet zonder voorafgaande toestemming gekopieerd, gereproduceerd of overgenomen worden. Indien u zaken wenst te gebruiken of over te nemen in uw eigen publicaties, dient u contact op te nemen met Flightlevel en hiervoor schriftelijke toelating te vragen en te krijgen. Alleen met schriftelijke toelating is het toegelaten om bepaalde informatie over te nemen zoals beschreven in deze overeenkomst. De gebruiker van de website is zelf verantwoordelijk voor hetgeen hij of zij via deze webpagina verzendt en/of opslaat in de database en/of op de server en/of in een webpagina en/of in een tekstbestand. Flightlevel is een private website, de toegang van de gebruiker en/of medewerker kan ten allen tijde ontzegt worden op Flightlevel, zonder motivatie.

Reacties en discussieplaatsen

Discussieplaatsen en reacties zijn plaatsen op Flightlevel waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen met dezelfde interesse (of net niet) het bericht of de vraag kan lezen en beantwoorden. Bij chat-groepen of vergelijkbare kanalen kunt u inloggen op een server en online discussiëren met andere gebruikers. U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep. Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,… U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. Flightlevel gaat er van uit dat u alle nodige toestemming bezit en heeft. De verantwoordelijkheid licht volledig naar de persoon in kwestie. De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden. Flightlevel kan zonder kennisgeving berichten of vragen van zijn websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Flightlevel kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Ook is het mogelijk dat IP adressen opgeslagen worden, zonder kennisgeving. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de discussie- of chatgroep. Als deelnemer aan een discussiegroep accepteert u dat Flightlevel uw naam en e-mailadres vermeldt op de webpagina van de discussiegroep. U mag de vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster en stalking). Flightlevel is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken. Problemen kunt u steeds melden aan Flightlevel.

Aansprakelijkheid

De informatie op Flightlevel is een samensmelting van informatie door de inspanning van alle bezoekers, leden en medewerkers. Flightlevel streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Flightlevel hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in of via de websites geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie. Mondelingen overeenkomsten worden niet als geldig aanzien. Alle overeenkomsten moeten schriftelijk zijn om geldig te zijn.

Privacy

De persoonlijke gegevens die worden opgeslagen op de servers van Flightlevel dienen enkel voor registratie, mailinglist, deelname aan wedstrijden en gebruik van de interactieve toepassingen op de website. De gegevens worden niet doorgegeven en/of verkocht aan derden. De gebruiker kan zijn gegevens altijd laten verwijderen uit de database door een mail te sturen naar info@flightlevel.be. Geplaatste reacties kunnen echter niet worden verwijderd, aangezien zij onderdeel uitmaken van de discussie(s).

Cookies

Flightlevel maakt gebruik van cookies om informatie te bewaren op je lokale computer. Deze cookies dienen er voor jouw kijkgemak en plezier aan de site te verhogen.

Advertenties

Om Flightlevel gratis tot bij jou te brengen, wordt er op de pagina’s reclame gemaakt. Het weren van deze reclame op welke manier dan ook is bijgevolg niet zo netjes, deze reclame zorgt immers voor het voortbestaan van de website.

Downloads (alsook media)

Media: afbeeldingen, foto’s, avatars, logo’s, filmpjes, muziek.
Downloads en media worden enkel ter aanvulling en informatie aangeboden via de website. Ze mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. Enige reproductie ervan, of illegaal kopiëren voor commercieel gebruik is strafbaar en valt niet onder de aansprakelijkheid van fl. Flightlevel is niet verantwoordelijk voor misbruik van de gedownloade bestanden of informatie, en de mogelijke gevolgen hiervan. De auteur van de bestanden die wij te downloaden aanbieden, blijft eigenaar van de rechten erop. Hij kan op elk moment beslissen om het bestand van de server te laten halen en het downloaden stop te zetten. Flightlevel zorgt ervoor dat de bestanden bij plaatsing op de server gescand zijn met een virusscanner. De gebruiker dient de bestanden voor eigen gebruik zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen, wormen, trojans en/of spyware. Eventuele schade die de bestanden aanbrengen op de computer en/of laptop van de downloader valt niet onder de aansprakelijkheid van fl. Flightlevel kan niet garanderen dat bestanden op de flightlevel-server continu en voor iedereen beschikbaar zijn. Geen enkele keer zal Flightlevel zich verantwoordelijk stellen voor veelvuldige, éénmalige of toevallige schade die de gebruiker of derden opliepen door het gebruik van gedownloade bestanden.

Hyperlinken naar Flightlevel

Uiteraard is het toegestaan om te linken naar onze site, of om te linken naar een (of meerdere) specifieke nieuwsitems.

Links naar websites beheerd door derden

Flightlevel bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie aangebracht. Flightlevel is niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit die kan voortkomen uit het bezoeken van die links.