Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid van www.flightlevel.be
Neem contact op met de Eigenaar om informatie te ontvangen over welke Persoonsgegevens, voor welke doelen en met welke partijen worden gedeeld.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke
Flightlevel
Wupstraat
2812 Muizen

Eigenaar contact-e-mailadres: info@flightlevel.be

Soorten verzamelde Gegevens
De eigenaar verstrekt geen lijst van types persoonsgegevens die worden verzameld.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Applicatie haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit documenten in het Cookiebeleid worden aangegeven.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Applicatie.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking
Verwerkingsmethode
De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Applicatie (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Locatie
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Bewaartijd
Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de Gebruiker.

Deze Applicatie gebruikt Trackers. Meer informatie voor de Gebruikers is te vinden in het Cookiebeleid.

Verdere informatie voor gebruikers
Rechtsgrond voor verwerking
De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven.
het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.
In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Nadere informatie over de retentietijd
Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de Gebruiker.

Daarom geldt het volgende:

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.
De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Rechten van Gebruikers op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Voor zover wettelijk toegestaan, hebben Gebruikers in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming.
Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd.
Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.
Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar het buitenland, waaronder naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken
Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen het verwerken voor directmarketingdoeleinden, worden de Persoonsgegevens niet verder voor deze doeleinden verwerkt. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen
Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld, waarbij de Gebruiker de wettelijk voorgeschreven informatie wordt verstrekt. Elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking wordt door de Eigenaar meegedeeld aan elke eventuele ontvanger van deze Persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Op verzoek van Gebruikers stelt de Eigenaar Gebruikers op de hoogte van deze ontvangers.

Verdere informatie voor gebruikers in Zwitserland
Dit gedeelte is van toepassing op Gebruikers in Zwitserland, en vervangt voor deze Gebruikers alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige informatie in het privacybeleid.

Meer details over de categorieën van verwerkte gegevens, de doeleinden van de verwerking, de eventuele categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens, de bewaartermijn en verdere informatie over Persoonsgegevens zijn te vinden in het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” in dit document.

De rechten van gebruikers volgens de Zwitserse federale wet op de gegevensbescherming
Gebruikers kunnen binnen de grenzen van de wet bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens, waaronder de volgende:

recht op toegang tot Persoonsgegevens;
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Persoonsgegevens (waarmee Gebruikers ook kunnen eisen dat de verwerking van Persoonsgegevens wordt beperkt, dat Persoonsgegevens worden gewist of vernietigd en dat specifieke verstrekkingen van Persoonsgegevens aan derden worden verboden);
recht om hun Persoonsgegevens te ontvangen en deze te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking (dataportabiliteit);
het recht te vragen dat onjuiste Persoonsgegevens worden gecorrigeerd.

Hoe deze rechten uitoefenen
Elk verzoek om de rechten van de Gebruiker uit te oefenen kan worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken zijn gratis en worden zo spoedig mogelijk door de Eigenaar beantwoord, waarbij de Gebruikers de wettelijk vereiste informatie wordt verstrekt.

Verdere informatie voor Gebruikers in Brazilië
Dit onderdeel van het document maakt deel uit van en vormt een aanvulling op de informatie in het overige deel van het privacybeleid en wordt verstrekt door de entiteit die deze Applicatie exploiteert en, indien van toepassing, de moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (voor de doeleinden van dit onderdeel gezamenlijk aangeduid als “wij”, “ons”, “onze”).
Dit onderdeel is van toepassing op alle Gebruikers in Brazilië (hieronder wordt naar Gebruikers verwezen met de woorden “u”, “uw”), overeenkomstig de “Lei Geral de Proteção de Dados” (de “LGPD”), en voor die Gebruikers vervangt dit alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige informatie in het privacybeleid.
In dit onderdeel van het document wordt de term “persoonlijke informatie“ gebruikt zoals deze is gedefinieerd in de LGPD.

De gronden waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken
We kunnen uw persoonlijke informatie uitsluitend verwerken als we een rechtsgrond hebben voor deze verwerking. De rechtsgronden zijn de volgende:

uw toestemming voor de betreffende verwerkingsactiviteiten;
naleving van een verplichting uit wet- of regelgeving die op ons rust;
de uitvoering van overheidsbeleid dat is vastgelegd in wet- of regelgeving of dat is gebaseerd op contracten, overeenkomsten en vergelijkbare rechtsinstrumenten;
studies die door onderzoeksinstellingen worden uitgevoerd, bij voorkeur op basis van geanonimiseerde persoonlijke informatie;
de uitvoering van een overeenkomst en de voorafgaande procedures ervan, wanneer u partij bent bij deze overeenkomst;
de uitoefening van onze rechten in gerechtelijke, bestuurlijke of arbitrageprocedures;
de bescherming of fysieke veiligheid van uzelf of een derde partij;
de bescherming van de gezondheid – in procedures die door gezondheidsinstellingen of beroepsbeoefenaren worden uitgevoerd;
onze gerechtvaardigde belangen, op voorwaarde dat uw grondrechten en vrijheden geen voorrang hebben boven deze belangen; en
kredietbescherming.
Voor meer informatie over de rechtsgronden kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit document.

Categorieën van verwerkte persoonlijke informatie
Welke categorieën van uw persoonlijke informatie worden verwerkt, kunt u lezen in het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” in dit document.

Waarom wij uw Persoonlijke informatie verwerken
Waarom wij uw persoonlijke informatie verwerken, kunt u lezen in de onderdelen “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” en “Het doel van de verwerking” in dit document.

Uw privacyrechten in Brazilië, hoe u een verzoek kunt indienen en onze reactie op uw verzoeken
Uw privacyrechten in Brazilië
U hebt de volgende rechten:

bevestiging verkrijgen van het bestaan van verwerkingsactiviteiten van uw persoonlijke informatie;
inzage in uw persoonlijke informatie;
onvolledige, onnauwkeurige of verouderde persoonlijke informatie laten corrigeren;
anonimisering, blokkering of verwijdering van onnodige of overmatige persoonlijke informatie van u, of van informatie die niet wordt verwerkt in overeenstemming met de LGPD;
informatie verkrijgen over de mogelijkheid om uw toestemming te geven of te weigeren en de gevolgen daarvan;
informatie verkrijgen over de derden met wie wij uw persoonlijke informatie delen;
op uw uitdrukkelijke verzoek de overdraagbaarheid verkrijgen van uw persoonlijke informatie (met uitzondering van geanonimiseerde informatie) naar een andere dienstverlener of productaanbieder, op voorwaarde dat onze commerciële en industriële geheimen worden gewaarborgd;
de verwijdering van uw verwerkte persoonlijke informatie indien de verwerking gebaseerd was op uw toestemming, tenzij één of meer uitzonderingen voorzien in art. 16 van de LGPD van toepassing zijn;
u kunt uw toestemming altijd intrekken;
indienen van een klacht in verband met uw persoonlijke informatie bij de ANPD (de Nationale Autoriteit voor Gegevensbescherming in Brazilië) of bij instanties voor consumentenbescherming;
bezwaar maken tegen een verwerkingsactiviteit in gevallen waarin de verwerking niet in overeenstemming met de bepalingen van de wet wordt uitgevoerd;
duidelijke en adequate informatie verzoeken over de criteria en procedures die worden gebruikt voor een geautomatiseerde beslissing; en
verzoeken om herziening van beslissingen die uitsluitend op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke informatie zijn genomen en die gevolgen hebben voor uw belangen. Deze omvatten beslissingen om uw persoonlijke, professionele, consumenten- en het kredietprofiel of aspecten van uw persoonlijkheid te definiëren.
U wordt nooit gediscrimineerd of op een andere manier benadeeld, wanneer u uw rechten uitoefent.

Uw verzoek indienen
U kunt uw uitdrukkelijke verzoek tot uitoefening van uw rechten altijd kosteloos indienen via de in dit document vermelde contactgegevens of via uw wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe en wanneer we op uw verzoek reageren
We streven ernaar om snel te reageren op uw verzoeken.
Mocht het voor ons onmogelijk zijn om dit te doen, dan delen wij u in ieder geval de feitelijke of juridische redenen mee waardoor we niet (onmiddellijk) aan uw verzoeken kunnen voldoen. In gevallen waarin wij uw persoonlijke informatie niet verwerken, vermelden wij aan welke natuurlijke of rechtspersoon u uw verzoeken moet richten, als wij dit kunnen doen.

In het geval dat u een verzoek tot inzage of een verzoek tot bevestiging van de verwerking van persoonlijke informatie indient, dient u aan te geven of u uw persoonlijke informatie in elektronische of gedrukte vorm wilt ontvangen.
Laat ons ook weten of u wilt dat wij uw verzoek onmiddellijk beantwoorden, in welk geval wij op een vereenvoudigde manier zullen antwoorden, of dat u in plaats daarvan een volledige bekendmaking nodig hebt.
In het laatste geval reageren wij binnen 15 dagen op uw verzoek en verstrekken wij u alle informatie over de herkomst van uw persoonlijke informatie, bevestigen wij of de informatie al dan niet is vastgelegd, welke criteria er eventueel worden gebruikt voor de verwerking en de doelen van de verwerking, waarbij onze commerciële en industriële geheimen worden beschermd.

In het geval dat u een verzoek tot correctie, verwijdering, anonimisering of het blokkeren van persoonlijke informatie indient, zorgen wij ervoor dat wij uw verzoek onmiddellijk meedelen aan andere partijen met wie wij uw persoonlijke informatie hebben gedeeld, zodat deze derden ook aan uw verzoek kunnen voldoen – behalve in gevallen waarin deze mededeling onmogelijk is gebleken of onevenredige inspanningen van onze kant met zich meebrengt.

Wettelijk toegestane doorgifte van persoonlijke informatie buiten Brazilië
Wij mogen uw persoonlijke informatie naar gebieden buiten het grondgebied van Brazilië doorgeven in de volgende gevallen:

wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de internationale juridische samenwerking tussen inlichtingen-, onderzoeks- en vervolgingsinstanties van de overheid, overeenkomstig de wettelijke middelen waarin het internationaal recht voorziet;
wanneer de doorgifte noodzakelijk is om uw leven of fysieke veiligheid of die van een derde partij te beschermen;
wanneer de doorgifte door de ANPD is goedgekeurd;
wanneer de doorgifte voortvloeit uit een in een internationale samenwerkingsovereenkomst aangegane verbintenis;
wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van overheidsbeleid of de wettelijke toewijzing van een overheidsdienst;
wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de naleving van een verplichting uit wet-of regelgeving, de uitvoering van een overeenkomst of van voorafgaande procedures in verband met een overeenkomst, of de normale uitoefening van rechten in gerechtelijke, bestuurlijke of arbitrageprocedures.
Further information for Users in the United States
This part of the document integrates with and supplements the information contained in the rest of the privacy policy and is provided by the business running this Application and, if the case may be, its parent, subsidiaries and affiliates (for the purposes of this section referred to collectively as “we”, “us”, “our”).

The information contained in this section applies to all Users (Users are referred to below, simply as “you”, “your”, “yours”), who are residents in the following states: California, Virginia, Colorado, Connecticut, Utah, Texas, Oregon and Montana.

For such Users, this information supersedes any other possibly divergent or conflicting provisions contained in the privacy policy.

This part of the document uses the term Personal Information.

Notice at collection
The following Notice at collection provides you with timely notice about the categories of Personal Information collected or disclosed in the past 12 months so that you can exercise meaningful control over our use of that Information.

While such categorization of Personal Information is mainly based on California privacy laws, it can also be helpful for anyone who is not a California resident to get a general idea of what types of Personal Information are collected.

ℹ️ You can read the definitions of these concepts inside the “Definitions and legal references section” of the privacy policy.

To know more about your rights you can refer to the “Your privacy rights under US state laws” section of our privacy policy.

For more details on the collection of Personal Information, please read the section “Detailed information on the processing of Personal Data” of our privacy policy.

We won’t process your Information for unexpected purposes, or for purposes that are not reasonably necessary to and compatible with the purposes originally disclosed, without your consent.

What are the sources of the Personal Information we collect?
We collect the above-mentioned categories of Personal Information, either directly or indirectly, from you when you use this Application.

For example, you directly provide your Personal Information when you submit requests via any forms on this Application. You also provide Personal Information indirectly when you navigate this Application, as Personal Information about you is automatically observed and collected.

Your privacy rights under US state laws
You may exercise certain rights regarding your Personal Information. In particular, to the extent permitted by applicable law, you have:

the right to access Personal Information: the right to know. You have the right to request that we confirm whether or not we are processing your Personal Information. You also have the right to access such Personal Information;
the right to correct inaccurate Personal Information. You have the right to request that we correct any inaccurate Personal Information we maintain about you;
the right to request the deletion of your Personal Information. You have the right to request that we delete any of your Personal Information;
the right to obtain a copy of your Personal Information. We will provide your Personal Information in a portable and usable format that allows you to transfer data easily to another entity – provided that this is technically feasible;
the right to opt out from the Sale of your Personal Information; We will not discriminate against you for exercising your privacy rights.
the right to non-discrimination.
Additional rights for Users residing in California
In addition to the rights listed above common to all Users in the United States, as a User residing in California, you have

The right to opt out of the Sharing of your Personal Information for cross-context behavioral advertising;
The right to request to limit our use or disclosure of your Sensitive Personal Information to only that which is necessary to perform the services or provide the goods, as is reasonably expected by an average consumer. Please note that certain exceptions outlined in the law may apply, such as, when the collection and processing of Sensitive Personal Information is necessary to verify or maintain the quality or safety of our service.
Additional rights for Users residing in Virginia, Colorado, Connecticut, Texas, Oregon and Montana
In addition to the rights listed above common to all Users in the United States, as a User residing in Virginia, Colorado, Connecticut, Texas and Oregon, you have

The right to opt out of the processing of your personal information for Targeted Advertising or profiling in furtherance of decisions that produce legal or similarly significant effects concerning you;
The right to freely give, deny or withdraw your consent for the processing of your Sensitive Personal Information. Please note that certain exceptions outlined in the law may apply, such as, but not limited to, when the collection and processing of Sensitive Personal Information is necessary for the provision of a product or service specifically requested by the consumer.
Additional rights for users residing in Utah
In addition to the rights listed above common to all Users in the United States, as a User residing in Utah, you have

The right to opt out of the processing of your Personal Information for Targeted Advertising;
The right to opt out of the processing of your Sensitive Personal Information. Please note that certain exceptions outlined in the law may apply, such as, but not limited to, when the collection and processing of Sensitive Personal Information is necessary for the provision of a product or service specifically requested by the consumer.
How to exercise your privacy rights under US state laws
To exercise the rights described above, you need to submit your request to us by contacting us via the contact details provided in this document.

For us to respond to your request, we must know who you are. We will not respond to any request if we are unable to verify your identity and therefore confirm the Personal Information in our possession relates to you. You are not required to create an account with us to submit your request. We will use any Personal Information collected from you in connection with the verification of your request solely for verification and shall not further disclose the Personal Information, retain it longer than necessary for purposes of verification, or use it for unrelated purposes.

If you are an adult, you can make a request on behalf of a child under your parental authority.

How to exercise your rights to opt out
In addition to what is stated above, to exercise your right to opt-out of Sale or Sharing and Targeted Advertising you can also use the privacy choices link provided on this Application.

If you want to submit requests to opt out of Sale or Sharing and Targeted Advertising activities via a user-enabled global privacy control, such as for example the Global Privacy Control (“GPC”), you are free to do so and we will abide by such request in a frictionless manner.

How and when we are expected to handle your request
We will respond to your request without undue delay, but in all cases within the timeframe required by applicable law. Should we need more time, we will explain to you the reasons why, and how much more time we need.

Should we deny your request, we will explain to you the reasons behind our denial (where envisaged by applicable law you may then contact the relevant authority to submit a complaint).

We do not charge a fee to process or respond to your request unless such request is manifestly unfounded or excessive and in all other cases where it is permitted by the applicable law. In such cases, we may charge a reasonable fee or refuse to act on the request. In either case, we will communicate our choices and explain the reasons behind them.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking
Juridische procedures
De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker
Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Applicatie op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud
Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie
Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Wijzigingen van dit privacybeleid
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.